رفع تصرف حریم آب بندان در لاهیجان و کانال آبیاری در شهرستان لنگرود

حدود یک هکتار از حریم آب بندان در روستای آهندان لاهیجان و همچنین یک هزارو 300 مترمربع حریم کانال در منطقه لیلا کوه شهرستان لنگرود رفع تصرف و آزادسازی شد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیلان به نقل از مدیر اداره منابع آب شهرستان های لاهیجان و سیاهکل، با توجه به اهمیت و ضرورت صیانت از منابع آبی و همچنین به منظور جلوگیری از تعدی اشخاص به اراضی دولتی(حرایم کانالها، بستر رودخانه ها و آببندانها)، این امور در راستای اجرای تبصره 4 از ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، صرفاً با صدور اخطاریه برای حدود ده نفر از متصرفین، ضمن پیگیری و هماهنگی بعمل آمده، با یکدستگاه بیل زنجیری بدون ایجاد درگیری و تنش اجتماعی نسبت به رفع تصرف و آزاد سازی اراضی بستر و حریم آببندان مذکور به مساحت حدود یک هکتار اقدام نمود.

در گزارشی دیگر به نقل ازسرپرست اداره منابع آب شهرستان لنگرود ؛ این اداره در راستای حفظ حقوق‌بیت‌المال و آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها، انهار و کانالها، با شناسایی یک مورد تصرف حریم کانال SP19 واقع در منطقه لیلاکوه از توابع شهرستان لنگرود، با پیگیری‌های حقوقی ، موفق به آزادسازی زمین مذکور به مساحت یک هزارو 300 متر مربع گردیده است.