آگهی فراخوان عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان

اداره کل راه وشهرسازی استان جهت انتخاب موسسه حفاظتی و مراقبتی(برای امر حفاظت از اراضی واملاک تحت مالکیت دولت)اقدام به انتشار آگهی فراخوان عمومی نموده، متقاضیان میتوانند جهت شرکت در مناقصه به سامانه ستاد ایران (www.setadiran.ir)مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه ستاد: شنبه مورخ 1399/03/17

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان سيستان و بلوچستان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان سيستان و بلوچستان

    اداره کل راه و شهرسازی استان سيستان و بلوچستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات