ابلاغ شرايط تهيه اوراق گواهي ظرفيت براي مشتركان ...

به گزارش پايگاه خبري توانير ؛ دكتر مصطفي رجبي  گفت: براساس ابلاغ معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي كه در تاريخ 11 خرداد ماه جاري خطاب به توانير صادر كرده است، درراستاي حمايت از توليدكنندگان درسال جهش توليد و اجراي دستور وزير نيرو، از اين پس شركت توانير مجاز خواهد بود براي تسهيل شرايط تهيه و ارايه اوراق گواهي ظرفيت توسط مشتركان داراي قرارداد اتصال به شبكه، نسبت به ارايه تسهيلات به آنان اقدام كند.

رجبي درباره گواهي ظرفيت عنوان كرد: گواهي ظرفيت سندي است قابل مبادله، كه با اجازه وزارت نيرو مبتني بر ايجاد ظرفيت نيروگاهي قابل اتكاي جديد يا كاهش قدرت قراردادي مشتركان موجود صادر مي شود.
سخنگوي صنعت برق با بيان اين كه درابلاغيه معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي خطاب به توانير، شرايط تهيه اين اوراق براي 4 گروه به توانير اعلام شده است، خاطرنشان كرد: براساس اين ابلاغيه، گروه 1 مشتركاني  را شامل خواهد شد كه  تا پايان خردادماه جاري، به مالك شبكه مراجعه و در خصوص نحوه ايفاي تعهد خود در خصوص ارايه گواهي ظرفيت متناسب با قدرت قراردادي توافق كنند.
وي ادامه داد: اين گروه از مشتركان مي توانند اوراق گواهي ظرفيت مربوطه را طي 4 مرحله ، در بازه زماني سه ماهه از زمان توافق و در هر مرحله به ميزان يك چهارم از كل را به مالك شبكه ارايه و قرارداد خود را قطعي كنند.
سخنگوي صنعت برق در ادامه به مشتركان مشمول گروه 2 اشاره كرد و گفت: اين گروه، مشتركاني را شامل مي شود كه از تاريخ 1 تا 31 تيرماه امسال به مالك شبكه مراجعه و درباره نحوه ايفاي تعهدات خود در خصوص ارايه گواهي ظرفيت متناسب با قدرت قراردادي توافق نمايند.
رجبي اضافه كرد: اين گروه از مشتركان نيز مي توانند دريك دوره زماني سه ماهه از زمان توافق و در هر مرحله به ميزان يك سوم از كل را به مالك شبكه ارايه و قرارداد خود را قطعي كنند.
وي درباره نحوه استفاده از پتانسيل اوراق گواهي ظرفيت توسط گروه سوم نيز اظهارداشت: براين اساس مشتركاني كه از تاريخ 1 تا پايان مرداد ماه امسال  با مالك شبكه درباره نحوه ايفاي تعهد خود درخصوص ارايه گواهي ظرفيت متناسب با قدرت قراردادي توافق كنند، مي توانند اوراق گواهي ظرفيت مربوطه را در طي دوره 2 مرحله و در يك دوره سه ماهه از زمان توافق و در هر مرحله به ميزان يك دوم از كل را به مالك شبكه ارايه و قرارداد خود را قطعي كنند.
سخنگوي صنعت برق خاطرنشان كرد: در نهايت گروه چهارم نيز مشتركاني هستند كه از ابتدا تا پايان شهريور ماه با مالك شبكه توافق كنند كه اين گروه مي توانند اوراق گواهي ظرفيت مربوطه را در طي يك مرحله و حداكثر تا سه ماه از زمان توافق به مالك شبكه ارايه و قرارداد خود را قطعي كنند.
برپايه اين گزارش، واحد گواهي ظرفيت كيلووات است كه معرف «تعهد تدارك يك كيلووات ظرفيت مطمئن نيروگاهي به مدت نامحدود» است.واگذاري اشتراك جديد يا افزايش قدرت قراردادي مشتركان مستلزم ارائه ميزان متناسبي از گواهي ظرفيت است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات