آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه ۴ تبریز

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه ۴ تبریز

به گزارش شهریار، آگهی مناقصه عمومی این منطقه به شرح زیر است:

۱ ـ تهیه و نصب تجهیزات ترافیکی و تابلوهای اسامی معابر و اجرای سرعتگاه با مبلغ برآورد اولیه ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال و سپرده ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۵ریال

۲ ـ خط کشی عابرپیاده و اجرای علائم افقی با رنگ دو جزئی با مبلغ برآورد اولیه ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۴ ریال و سپرده ۰۰۰/۰۰۰/۲۲۵ریال

۳-خط کشی محوری با رنگ سرد ترافیکی با مبلغ برآورد اولیه ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال و سپرده ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال

ـ تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و قرائت پیشنهادات ساعت ۳۰/۱۴روز یکشنبه مورخه ۸/۴/۹۹در ساختمان جدید شهرداری تبریز خواهد بود و حضور شرکت کنندگان درجلسه آزاد می باشد.

ـ شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد .

ـ کل هزینه چاپ آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد .

ـ سایر اطلاعات و جزئیات معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات