اداره مطالعات و پژوهش مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت یادداشت ها و مقالات کوتاه از بررسی مسائل حوزه شهری ارائه می نماید.

اداره مطالعات و پژوهش مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت یادداشت ها و مقالات کوتاه از بررسی مسائل حوزه شهری ارائه می نماید.

فاطمه مهاجر، مدیر نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت گفت: شهرها پدیده هایی دائماٌ در حال تغییر می باشند. رشد تکنولوژی ، غلبه ماشین بر انسان، پیچیدگی های زندگی شهری ، نیازهای انسانی و ... لزوم توجه هر چه بیشتر موضوعات شهری را ایجاب می نماید. اداره مطالعات و پژوهش مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت اقدام به تهیه یادداشت ها، گزارشات و مقالاتی کوتاه مرتبط با مدیریت شهری و حوزه مسائل شهری اعم از تجربیات شهرها، تحلیل مسائل شهری، رشت پژوهی و ... نموده است که قابلیت بهره برداری برای مدیران شهری، پژوهشگران و کلیه علاقه مندان به حوزه مسائل شهری را دارد.

مهاجر گفت: این یادداشت ها و گزارشات در پرتال مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت به آدرس http://rpcrasht.ir / و زیر پرتال اداره مطالعات و پژوهش به آدرس http://pajoohesh.rpcrasht.ir در بخش بانک های اطلاعاتی قابل دسترس می باشد. همچنین مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت آمادگی دریافت یادداشت ها و مقالات کوتاه صاحبنظران در حوزه مدیریت شهری، تحلیل مسائل شهری، رشت پژوهی، تجربیات سایر شهرها ، ارائه راهکار ها و پیشنهادات کاربردی در خصوص چالش ها و پتانسیل های شهری را دارد.

در این راستا نرجس محجوب، رئیس ادره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت گفت: در حال حاضر یکی از این یادداشت ها با عنوان "دوچرخه بهترین وسیله نقلیه در پسا کرونا از نظر سازمان ملل متحد" در پرتال این مدیریت قابل بهره برداری می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات