در ارزیابی حراست شرکت مادرتخصصی نیروی برق حرارتی یزد در جایگاه حراست های برتر شرکت های مدیریت تولید برق کشور ایستاد.

در ارزیابی حراست شرکت مادرتخصصی نیروی برق حرارتی یزد در جایگاه حراست های برتر شرکت های مدیریت تولید برق کشور ایستاد.

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات