گزارش تحلیل نتایج ارزیابی عملکرد 1000 امتیازی امور و ادارات تابعه...

در جلسه شورای مدیران شرکت آب منطقه ای استان خراسان رضوی که در محل شرکت آب منطقه ای تشکیل شد با ارائه گزارش تحلیل نتایج ارزیابی عملکرد 1000 امتیازی امور و ادارات تابعه در سال 98 با معرفی امورهای برتر از آنها تقدیر و قدردانی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان خراسان رضوی، "علی فیض”  کارشناس بهره وری سیستم های مدیریتی شرکت آب منطقه ای با بیان این خبر گفت: از 12 امور تابعه 8 امور حایز رتبه عالی شدند که از آنها تقدیر شد. امورهای مشهد، سبزوار، تربت جام، تربت حیدریه، قوچان، نیشابور، کلات و گناباد حایز رتبه عالی، سرخس و کاشمر حایز رتبه خیلی خوب، خواف رتبه خوب و درگز رتبه متوسط را به دست آوردند.

"علی فیض" با اشاره به این که این ارزیابی در سال 96 برای اولین بار در صنعت آب  کشور در شرکت آب منطقه ای شروع شد افزود: این ارزیابی  دارای 9 محور و 32 شاخص می باشد که شامل محورهای حفاظت و بهره برداری، مطالعات پایه منابع آب، درآمدزایی، مهندسی رودخانه ها، تاسیسات آبی،  محیط زیست، مدیریت حقوقی، رضایت ذینفعان، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و مدیریت دانش می باشد.

وی افزود: تحلیل این ارزیابی مربوط به سال 1398 در شورای مدیران مطرح شد که براساس بررسی های انجام شده مشخص شد افزایش درصد تحقق کارت هدف امور آب و افزایش امتیاز آنها در ارزیابی نشان می دهد که بهره وری شرکت در 3 سال گذشته افزایش یافته است و علاوه بر آن نزدیک شدن امتیازات آنها  در مقایسه با یکدیگر نشان دهنده ایجاد رقابت سازنده برای ارتقای بهره وری در واحدهای عملیاتی شرکت می باشد.

وی به شیوه اجرای این ارزیابی پرداخت و گفت: در ابتدای هر سال کارت هدف به امورها ابلاغ می شود و در طی سال به صورت مستمر مورد پایش قرار می گیرد و در انتهای سال نیز بر اساس نتایج ارزیابی امور برتر انتخاب می شوند. در ادامه انتقال تجربیات برتر بین امورها صورت می پذیرد که در نهایت تکرار این چرخه منجر به بهبود مستمر شاخص های عملکردی و بهره وری شرکت خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات