در شرکت های خصوصی ، سازمان تامین
 اجتماعی فقط اجازه حسابرسی سال آخر مالی را دارد . 
اخذ تعهد از شرکت های خصوصی جهت حسابرسی سالهای گذشته ممنوع است

در شرکت های خصوصی ، سازمان تامین اجتماعی فقط اجازه حسابرسی سال آخر مالی را دارد . اخذ تعهد از شرکت های خصوصی جهت حسابرسی سالهای گذشته ممنوع است


لینک اصل خبر در سایت انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    منبع خبر

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات