مقایسه کیفیت زندگی در شهرهای ایران

شاخص کیفیت زندگی در این رتبه بندی عددی بین صفر تا ۲۴۰ است که تا عدد ۸۰ بیانگر کیفیت زندگی پایین، ۸۰ تا ۱۶۰ متوسط و ۱۶۰ تا ۲۴۰ کیفیت بالا است. هزینه زندگی: پایین آلودگی هوا: بسیار بالا آلودگی هوا: بسیار بالا آلودگی هوا: بسیار بالا شاخص کلی کیفیت زندگی: داده نشده شاخص کلی کیفیت زندگی: داده نشده شاخص کلی کیفیت زندگی: داده نشده شاخص کلی کیفیت زندگی: داده نشده هزینه زندگی: بسیار پایین هزینه زندگی: بسیار پایین نسبت قیمت مسکن به درآمد: بسیار بالا نسبت قیمت مسکن به درآمد: بسیار بالا نسبت قیمت مسکن به درآمد: بسیار بالا نسبت قیمت مسکن به درآمد: بسیار بالا نسبت قیمت مسکن به درآمد: بسیار بالا نسبت قیمت مسکن به درآمد: بسیار بالا شاخص کلی کیفیت زندگی: ۸۸. شاخص کلی کیفیت زندگی: ۸۸. شاخص کلی کیفیت زندگی: ۸۸. ۱۴ (بسیار بالا)

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات