فراخوان مشارکت در ارزیابی تنوع زیستی

فراخوان مشارکت در ارزیابی تنوع زیستی

به گفته مرجع ملی دانش سنتی، از مردم بومی و جوامع محلی سراسر جهان دعوت شده تا در سه ارزیابی  مدنظر IPBES شرکت کنند:

ارزیابی استفاده پایدار از گونه های حیات وحش

این ارزیابی بر چگونگی استفاده پایدار عرفی جوامع بومی و محلی از گونه های حیات وحش ، فوایدی که این استفاده می تواند برای مردم و طبیعت به ارمغان آورد ، ارزش ها و اصولی که از استفاده پایدار حمایت می کنند، چالش های امروز و راه های حمایت از استفاده پایدار مردمان بومی و جوامع محلی تمرکز دارد.

ارزیابی ادراک و مفهوم سازی های گوناگون از ارزشهای متعدد طبیعت

این ارزیابی بر چگونگی فهم و درک جوامع بومی و محلی از تنوع زیستی، ارزش گذاری آن و چالش های موجود تمرکز دارد و همچنین روش ها و فرایند های سیاست گذاری که می تواند برای حمایت بهتر از ارزش های جوامع بومی و محلی انجام شود مورد توجه قرار می دهد.

ارزیابی گونه های بیگانه مهاجم


این ارزیابی بر چگونگی درک جوامع بومی و محلی از گونه های جدید وارد شده به محدوده های خشکی و آبی محیط زندگیشان ، تجربیات و پاسخگویی آنها به این رویدادها و این که چگونه استراتژی های پاسخگویی آنها می تواند بهتر شناخته شده و مورد حمایت قرار گیرد تمرکز دارد.


سازو کار بین الدولی تنوع زیستی و خدمات زیست بومی (IPBES)، در راستای رویکردش در خصوص شناسایی و کار با دانش بومی و محلی و استفاده از این دانش در ارزیابی های کلان، طی فراخوانی از جوامع بومی و محلی سراسر جهان تقاضا کرده در ارزیابی های سه گانه فوق شرکت نمایند.

مشارکت و ارائه گزارشات مردمان بومی و جوامع محلی در این خصوص به نویسندگان گزارش ارزیابی کمک می کند تا نقش دانش بومی و محلی، شیوه ها ، ارزش ها و اقدامات جوامع بومی و محلی در حفاظت از تنوع زیستی را همراه با چالش های موجود و پیش روی این جوامع و راهکارهایی برای آن ها در ارزیابی هایشان منعکس کنند و از طریق این ارزیابی ها توجه سیاست گذاران را به این موارد جلب نمایند.

اعضاء جوامع بومی و محلی از جمله مردان، زنان، ریش سفیدان و گیس سفیدان، جوانان، دارندگان دانش تخصصی در این زمینه، سازمان ها و شبکه ها و همینطور محققین و دیگر کسانی که با دانش بومی و محلی سر و کار دارند، می توانند در یک یا هر سه ارزیابی اعلام شده شرکت کنند.


برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:
https://ipbes.net/ilk-global-survey


مهلت شرکت در این فراخوان : ۱۰ ژوئیه  ۲۰۲۰ است


لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات