برطرف نمودن دغدغه ساکنان محلات فرسوده و ناکارآمد شهری، کاهش سقف های لرزان ، حفظ جان و کرامت انسان ها ، اولویت اول شرکت ب...

برطرف نمودن دغدغه ساکنان محلات فرسوده و ناکارآمد شهری، کاهش سقف های لرزان ، حفظ جان و کرامت انسان ها ، اولویت اول شرکت ب...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات