مزایده عمومی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز

مزایده عمومی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز

به گزارش شهریار، متقاضیان می توانند جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده – پس از واریز مبلغ -/۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۷۰۰۲۰۳۵۶۶۸۳۸۲ بانک شهر شعبه تبریز در وجه سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در اوقات اداری از روز چهارشنبه مورخه ۴/۴/۱۳۹۹ تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخه ۱۶/۴/۱۳۹۹ به دبیرخانه سازمان واقع در تبریز  – خیابان توانیر جنب آپارتمانهای گلپارک - ساختمان اداری سازمان مراجعه نمایند. ضمناً متقاضیان میبایست تا پایان وقت اداری روز  دوشنبــه مورخه ۱۶/۴/۱۳۹۹ پاکتهای شرکت در مزایده را به دبیرخانه سازمان تحویل داده  و رسید دریافت نمایند.

کلیه شرکت کنندگان دارای شخصیت حقوقی جهت شرکت در مزایده باید فرم مشخصات صاحب یا صاحبان امضاء مجاز شرکت را به تایید یکی از دفاتر اسناد رسمی برسانند. بدیهی است به پیشنهادهای فاقد تصدیق امضاء ترتیب اثر داده نخواهد شد - به پیشنهادهای فاقد امضاء مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد – به پیشنهادهای فاقد ضمانتنامه بانکی – فیش سپرده های مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر در شرایط مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد – سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است. ضمناً کلیه پاکتها راس ساعت ۱۴:۳۰ روز دوشنبه مورخه ۱۶/۴/۱۳۹۹ در دفتر مدیرعامل سازمان بازگشایی خواهد شد.

ضمناً سازمان در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادها مختار بوده و هزینه های چاپ و کارشناسی برعهده برنده مزایده خواهد بود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات