نحوه اجرای اسکلت های فلزی چگونه است؟

قبل از اینکه ستونها نصب گردند توسط جوشکاران و با توجه به نقشه تیپ بندی ستونها در روی زمین قبلا آماده می‌شوند که در زیر شرح آن آمده است. باتوجه به ارتفاع فاصله دو ارتفاع و فاصله دو پروفیل که در یک ستون شرکت دارند آنها قبلا به ارتفاع مورد نظر بریده شده و روی پروفیل قرار داده می‌شوند واین پروفیل‌ها عمود بر هم هستند تا پروفیل ستون که جوشکاری می‌شود از زمین فاصله داشته باشد و راحت‌تر بتوان آن برگرداند تا دو طرف آن جوشکاری شود. بعد از اینکه دو پروفیل مورد نظر در محل قرار گرفت با توجه به اینکه چه پلیت هایی روی آن جوشکاری شود که معمولا‌ در طبقات پائین برای ساختمان چند طبقه از پلیت سرتاسری استفاده می‌شود. پلیتها به اندازه‌ها و ارتفاع مورد نظر و در فواصل مشخص شده در نقشه جوشکاری می‌شوند که در محل اتصال سقف از پلیتهای بزرگتری استفاده می‌شود و ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات