مولد G14 نیروگاه یزد با موفقیت به مدار تولید پیوست.

منبع خبر

سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات