تعارض بزرگ در بازار ساختمان‌سازی

تعارضاتی چون ارائه خدمات مهندسی توسط برخی کارمندان نهادهای دولتی و عمومی مسوول همچون کارشناسان وزارت راه و شهرسازی و ادارات تابعه و شهرداری‌ها که هم در موقعیت تدوین و اجرای ضوابط و کنترل و نظارت قرار دارند و هم در موقعیت ارائه خدمات و تعهد به مقررات، عدم احتساب شغل برای ارائه‌دهندگان خدمات مهندسی طراحی و نظارت و ارائه این خدمات توسط مهندسان شاغل تمام‌وقت در سایر مجموعه‌ها به‌عنوان مشاغل دوم و سوم که موجب کاهش کیفیت خدمات و سهل‌انگاری و عدم اختصاص وقت مناسب برای آن است، امکان ارائه خدمات صوری توسط برخی مهندسان طراح و ناظر و مجری صرف مهر و امضای نقشه‌ها و گزارش‌ها و ثبت برگه‌های تعهد بدون انجام خدمات مربوط، قرارگیری مالکان و صاحبکاران ساختمانی با انگیزه‌ها و اهداف مالی و اقتصادی حداکثری‌سازی سود در موقعیت سازنده و مجری که وظیفه تامین کیفیت ساختمان و صحت انجام عملیات اجرایی براساس ضوابط و مقررات را ...

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات