برگزاری بیشترین دیدار چهره به چهره با ارباب رجوع توسط مدیرکل راه وشهرسازی استان ایلام نسبت به سایر ا...

برگزاری بیشترین دیدار چهره به چهره با ارباب رجوع توسط مدیرکل راه وشهرسازی استان ایلام نسبت به سایر ا...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات