دعوتنامه شرکت در مزایده مرحله دوم

دعوتنامه شرکت در مزایده مرحله دوم

شهرداری تفرش در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۵۳۲  مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۸  شورای محترم اسلامی شهر نسبت به فروش یکدستگاه کامیون کمپرسی دانگ فنگ    را  با شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی اقدام نماید

 • موضوع مزایده ,

نوع

سیستم

تیپ

رنگ

مدل

ظرفیت

توضیحات

قیمت کارشناسی

کامیون کمپرسی

دانگ فنگ

EQ3251-999Z-6*4

سفید معمولی

۲۰۰۹

۲۶ تن

۶ سلیندر , ۳ محور و ۱۰ چرخ

۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 • بایستی سپرده شرکت در مزایده در پاکت ( الف ) , پیشنهاد قیمت در پاکت (ج) تحویل دبیرخانه شهرداری گردد. .
 • حداکثر مدت رسیدگی به پیشنهادات و اعلام نتیجه برابر قوانین و مقررات شهرداری خواهد بود

۸- شرکت کننده باید مبلغ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ( سیصد و پنجاه میلیون ریال ) معادل ۵% از سقف مبلغ مزایده  مورد نظر را  بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب جاری بشماره ۰۱۰۷۷۱۱۳۰۸۰۰۵ بنام شهرداری تفرش نزد بانک ملی شعبه دکتر حسابی تفرش واریز و فیش مربوطه را به همراه قیمت پیشنهادی در پاکات در بسته و ممهور ارائه نمایند

۹- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود .

۱۱-به پیشنهادات مبهم , مشروط , مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که دیرتر از موعد مقرر به شهرداری واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۱۲-در صورت انصراف هریک ازبرندگان مزایده از انجام معامله سپرده آنان تا نفر سوم به نفع شهرداری ضبط خواهد شد

۱۳-سپرده نفرات دو م و سوم تا تحویل وجه برنده اول بمدت یک هفته نزد شهرداری باقی خواهد ماند و در صورت انصراف نفر دوم و سوم برنده مزایده می باشند

۱۳-موضوع مزایده مشمول ۹درصد ارزش افزوده میباشد .

۱۴- کلیه ضوابط و قوانین در خصوص شرایط عمومی معاملات برای شرکت کنندگان در مزایده الزامی است

۱۵- شرکت در مزایده به منزله اطلاع از کلیه قوانین و مقررات مربوطه بوده و شرکت کننده در هر مرحله از معامله که باشد نمی تواند به جهل خود استناد نماید .

۱۸-مهلت دریافت اسناد تا روز چهارشنبه مورخ ۲۵/۰۴/۹۹ تا ساعت ۳۰/۱۴ و مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادی روز چهارشنبه از مورخ ۰۸/۰۵/۹۹ ساعت ۳۰/۱۴۳

۱۹-زمان بازگشایی و رسیدگی به پیشنهادات واصله توسط کمیسیون معاملات شهرداری در ساعت ۱۰ روز شنبه مورخه ۱۱/۰۵/۹۹ خواهد بود .

هادی ابراهیمی فر

شهردار تفرش

IMG_20200601262IMG_2020060117188IMG_2020060111385

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تفرش

  منبع خبر

  شهرداری تفرش

  شهرداری تفرش

  شهرداری تفرش یک شهرداری در شهر تفرش می باشد

   نظرات