آگهی مناقصه عمومی پروژه جدول گذاری شهرداری قروه در سال 1399

آگهی مناقصه عمومی پروژه جدول گذاری شهرداری قروه در سال 1399

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول )

آگهی مناقصه عمومی «  پروژه جدول گذاری شهرداری قروه در سال  1399 »

شهرداری قروه در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی  پروژه جدول گذاری شهرداری قروه در سال  1399 را به پیمانکار ذیصلاح (دارای تاییدیه صلاحیت از سامانه ساجات ) واگذار نماید ، لذا از کلیه پیمانکاران واجدالشرایط که دارای صلاحیت ، ظرفیت و پایه لازم می باشند دعوت بعمل می آید از تاریخ درج این آگهی در مهلت تعیین شده به شرح زیر جهت دریافت مدارک و اسناد مناقصه مطابق با شرایط موجود در نمونه قرارداد پیوستی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 23/04/1399 می باشد .

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 14 روز یک شنبه مورخ 29/04/1399 می باشد .

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 14 روز پنج شنبه  مورخ 09/05/1399 می باشد .

زمان بازگشایی پاکت ها : راس ساعت 8:30 صبح روز شنبه  مورخ  11/05/1399 می باشد .

هرگاه برندگان اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری قروه ضبط خواهد شد.

شهرداری قروه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

با توجه به زمانبر بودن فرآیند بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه ستاد ایران ،در صورت تناقض در تاریخ های اعلامی فوق الذکر مابین اسناد رسمی مناقصه ، آگهی روزنامه و سامانه ستاد ایران ، تاریخ های مندرج در سامانه ستاد ایران ملاک عمل خواهد بود.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس قروه خیابان شهید سعیدی- ساختمان شهرداری مرکزی تلفن:  35223100 و 35222400- 087 و اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قروه

  منبع خبر

  شهرداری قروه

  شهرداری قروه یک شهرداری در شهر قروه می باشد

   نظرات