اخذ معافیت مالیاتی مزایای رفاهی و انگیزشی (65 درصد)

منبع خبر

سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات