اطلاعیه/ فراخوان خدمات بیمه ای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

اطلاعیه/ فراخوان خدمات بیمه ای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

فراخوان خدمات بیمه ای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز


موضوع فراخوان:    خدمات بیمه ای مورد نیاز بیمه گزار شامل بیمه گروهی مکمل درمان (بیمه تکمیلی درمان) بیمه نامه های عمر و حوادث گروهی ، بیمه های مسئولیت مدنی حرفه ای مهندسان،مجریان ذیصلاح ، ناظران و مجریان گاز .

بیمه گذار:    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

مدت قرارداد:    از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ لغایت ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ به مدت ۱۲ ماه شمسی

•شرایط قرارداد:

-اسناد فراخوان به نماینده شرکت بیمه، با در دست داشتن معرفی نامه کتبی از آن شرکت، تحویل داده می شود .

-هزینه خرید اسناد فراخوان۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که متقاضیان می بایست به شماره حساب ۱۷۱۷۲۱۱۱۷۹۷۷۳۴۷ نزد بانک توسعه تعاون به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز واریز نموده و اصل فیش را همراه خود به واحد رفاهی تحویل نمایند .

-مهلت خرید اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات از روز سه شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ لغایت ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

-نشانی :استان البرز- کرج میدان طالقانی- بلوار تعاون-خیابان فرهنگ- روبروی تربیت ۲ – دبیرخانه سازمان

-سپرده شرکت در مناقصه مبلغ سیصد میلیون ریال می باشد که می بایست بصورت نقداً به شماره حساب ۱۷۱۷۲۱۱۱۷۹۷۷۳۴۷ نزد بانک توسعه تعاون به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز واریز و یا به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی ارایه گردد .

-کمیسیون معاملات به پیشنهادهای مبهم ، مشروط و بدون سپرده و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مهلت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر نخواهد داد و کمیسیون (بیمه گذار) در رد هریک و یا تمام پیشنهادات مختار است .

-پیشنهادهای شرکت در مناقصه باید در دوپاکت جداگانه که پاکت) الف( حاوی مدارک مربوط به صلاحیت پیشنهاد دهنده و همچنین ضمانت نامه پاکت (ب) حاوی قیمت پیشنهادی تحویل و در صورت هر گونه نقصی در مدارک پاکت  (الف) از بازگشایی پاکت (ب) خودداری می گردد .

-بیمه گر منتخب ملزم به انجام تمامی تعهداتی است که در حین ارایه پیشنهاد مهرو امضاء و تائید نموده است .

-شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز می باشد.

-چنانچه برنده مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده وی به نفع سازمان ضبط میگردد .

-سازمان نظام مهندسی اختیاردارد تا سقف ۲۵% نرخ مقرر در قرارداد را افزایش یا کاهش دهد .

-صرفاً شرکت های بیمه گر شعب استان البرز دارای رتبه یک توانگری مالی و در صورت حضور و مشارکت با کارگزاری یا نمایندگی دارای تجربه و تخصص با مهر و امضاء و تایید نرخ و شرایط کلیه اوراق استعلام مجاز به شرکت در مناقصه می باشند .

-ارایه پیشینه کاری و سوابق حرفه ای و میزان توانگری شرکت بیمه الزامی است .

-کلیه هزینه های آگهی و انتشار فراخوان مناقصه به عهده برنده فراخوان می باشد


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات