انتصاب مدیر امور تعمیرات مکانیک نیروگاه بیستون

منبع خبر

سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات