آگهی مزایده عمومی فروش املاک شهرداری منطقه ۷ تبریز

آگهی مزایده عمومی فروش املاک شهرداری منطقه ۷ تبریز

به گزارش شهریار، شهرداری منطقه ۷ تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره۳۱/۲۳۱۶۹مورخه۲۸/۴/۱۳۹۹ شهردار محترم کلانشهر تبریز ، املاک مشروحه ذیل را ((با شرایط نقدی)) از طریق مزایده عمومی به فروش برساند ، لذا متقاضیان (اشخاص حقیقی و حقوقی) می توانند از تاریخ نشر این آگهی جهت دریافت اسناد مزایده و اطلاع از شرایط آن در وقت اداری پس از واریز مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال بابت خرید اسناد مزایده به حساب جاری شماره ۱۰۰۷۸۶۷۰۶۴۹۸ جاری درآمد منطقه و مبلغ سپرده شرکت در مزایده بشرح زیر به شماره حساب ۱۰۰۶۱۳۴۹۶۸ نزد شعبات بانک شهر بنام شهرداری منطقه ۷ تبریز اقدام و با در دست داشتن اصل فیش بانکی به واحد املاک شهرداری منطقه۷ واقع درجاده تبریز ، آذرشهر ، پل تراکتورسازی ، ورودی شهرک اندیشه ، ساختمان شهرداری منطقه هفت ، مراجعه نمایند.

لیست قطعات مزایده املاک شهرداری منطقه ۷ تبریز

ردیف

آدرس  قطعات املاک

نوع سند

بخش

کاربری

مساحت

(مترمربع)

ارزش هر مترمربع(ریال)

پنج درصد سپرده شرکت در مزایده (ریال)

ارزش کل قطعه(ریال)

۱

خیابان الهیه نرسیده به اتوبان کسایی قطعه شماره۵

قرارداد واگذاری

۱۰

مسکونی

۱۷۵.۰۹

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۲,۶۳۵,۰۰۰

۵,۲۵۲,۷۰۰,۰۰۰

۲

قطعات تفکیکی کاراژ بزرگ ایران قطعه ۸

قرارداد واگذاری

۱۰

مسکونی

۲۰۲

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۳,۲۰۰,۰۰۰

۶,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰

۳

قطعات تفکیکی کاراژ بزرگ ایران قطعه ۹

قرارداد واگذاری

۱۰

مسکونی

۲۰۲

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۳,۲۰۰,۰۰۰

۶,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰

۴

قطعات تفکیکی کاراژ بزرگ ایران قطعه ۱۰

قرارداد واگذاری

۱۰

مسکونی

۲۷۹.۱۸

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۸,۷۷۰,۰۰۰

۸,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰

۵

فاز ۲ اندیشه شهرک صدرا قطعه ۱-۱۱۵۴

قرارداد واگذاری

۱۰

آپارتمانی

۱۸۳۶.۱۱

۹,۰۰۰,۰۰۰

۸۲۶,۲۴۹,۵۰۰

۱۶,۵۲۴,۹۹۰,۰۰۰

۶

فاز ۲ اندیشه شهرک صدرا قطعه ۱۰۹۲

قرارداد واگذاری

۱۰

مسکونی

۲۷۱.۷۹

۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۶,۱۴۸,۰۰۰

۶,۵۲۲,۹۶۰,۰۰۰

۷

فاز ۲ اندیشه شهرک صدرا قطعه ۱۱۰۲

قرارداد واگذاری

۱۰

مسکونی

۲۸۰.۷۴

۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۶,۸۸۸,۰۰۰

۶,۷۳۷,۷۶۰,۰۰۰

۸

فاز ۲ اندیشه شهرک صدرا قطعه ۱۱۰۳

قرارداد واگذاری

۱۰

مسکونی

۲۳۴.۰۸

۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۰,۸۹۶,۰۰۰

۵,۶۱۷,۹۲۰,۰۰۰

۹

فاز ۲ اندیشه شهرک صدرا قطعه ۱۵۲۱

قرارداد واگذاری

۱۰

مسکونی

۲۷۲.۹۸

۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۷,۵۷۶,۰۰۰

۶,۵۵۱,۵۲۰,۰۰۰

۱۰

قطعات تفکیکی پشت دپو قطار شهری - قطعه۲۱

قرارداد واگذاری

۱۰

مسکونی

۲۰۰

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۱

قطعات تفکیکی پشت دپو قطار شهری - قطعه۱۶

قرارداد واگذاری

۱۰

مسکونی

۱۷۵.۱

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۲,۶۵۰,۰۰۰

۵,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۲

قطعات تفکیکی پشت دپو قطار شهری - قطعه۱۵

قرارداد واگذاری

۱۰

مسکونی

۲۰۰

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳

قطعات تفکیکی پشت دپو قطار شهری - قطعه۱۴

قرارداد واگذاری

۱۰

مسکونی

۲۰۰

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴

قطعات تفکیکی پشت دپو قطار شهری - قطعه۱۱

قرارداد واگذاری

۱۰

مسکونی

۲۱۰

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۵

قطعات تفکیکی پشت دپو قطار شهری - قطعه۷

قرارداد واگذاری

۱۰

مسکونی

۲۰۰

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۶

قطعات تفکیکی پشت دپو قطار شهری - قطعه۳

قرارداد واگذاری

۱۰

مسکونی

۲۰۰

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۷

قطعات تفکیکی پشت دپو قطار شهری - قطعه۲

قرارداد واگذاری

۱۰

مسکونی

۱۷۵

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰

۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

توضیحات :

۱- مهلت فروش اسناد مزایده از تاریخ ۸/۵/۱۳۹۹ تا ساعت ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخه ۲۱/۵/۱۳۹۹ خواهد بود.

۲- آخرین مهلت قبول پیشنهادهای قیمت تا ساعت ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخه ۲۱/۵/۱۳۹۹ می باشد .

۳- تاریخ برگزاری کمیسیون مزایده و بازگشایی و قرائت پیشنهادهای قیمت ،راس ساعت ۱۳:۳۰ روز سه شنبه مورخه ۲۱/۵/۱۳۹۹ در محل ساختمان شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی نبش خیابان لاله زار جنوبی خواهد بود .

۴- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد قیمت به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری می باشد .

۵- در صورتیکه برنده اول و نفر دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۶- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است و درصورت رد پیشنهادها ، سپرده ها قابل استرداد می باشند.

۷- هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.

۸- به پیشنهادهای فاقد سپرده،مخدوش،مشروط وپیشنهادهایی که بعداز مهلت مقررشده واصل شود ترتیب اثرداده نخواهد شد .

۹- در صورتیکه شرکت کنندگان اشخاص حقوقی باشند نباید هیچ یک از اعضای اصلی و علی البدل شرکت مشمول  قانون منع مداخله کارکنان دولت باشند.

۱۰- ســایراطلاعات لازم مربوط به اسناد مزایده درفرم شرایط شرکت درمــزایده ودر آدرس اینتـرنتی: سامانه مناقصات ومزایدات شهرداری تبریز وm۷.tabriz.ir  مندرج می باشد.

تذکر: انتقال اسناد مالکیت پس از تسویه حساب کامل انجام خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات