آگهی مزایده عمومی « اجاره پرتابل و باكس های تبلیغاتی سطح شهر»

آگهی مزایده عمومی « اجاره پرتابل و باكس های تبلیغاتی سطح شهر»

فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای (نوبت اول)

آگهی مزایده عمومی « اجاره پرتابل و باکس های تبلیغاتی سطح شهر»

شهرداری قروه در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به اجاره پرتابل و باکس های تبلیغاتی سطح شهر به پیمانکاران واجدین شرایط اقدام نماید، لذا از کلیه کانون های آگهی و تبلیغات دعوت بعمل می آید از تاریخ درج این آگهی در مهلت تعیین شده به شرح زیر جهت دریافت مدارک و اسناد پیوستی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند . کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزام است متقاضیان شرکت در مزایده در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مزایده محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 07/05/1399 می باشد .

مهلت بازدید: از تاریخ  07/05/1399 تا تاریخ 19/05/1399

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 15/05/1399 می باشد .

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 8 روز شنبه مورخ 19/05/1399 می باشد .

زمان بازگشایی پاکت ها: راس ساعت 9:00 روز یکشنبه مورخ 20/05/1399 می باشد .

ملاک تعیین برنده مناقصه مناسب ترین قیمت پیشنهادی است.

هرگاه برندگان اول، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری قروه ضبط خواهد شد.

شهرداری قروه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده: آدرس قروه خیابان شهید سعیدی- ساختمان شهرداری مرکزی تلفن:  35223100 و 35222400- 087

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

" روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قروه "

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قروه

    منبع خبر

    شهرداری قروه

    شهرداری قروه یک شهرداری در شهر قروه می باشد

      نظرات