در قالب یک پژوهش بررسی شد: عوامل موثر درکاهش حوادث سقوط از ارتفاع

بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل سلسله مراتبی، عوامل محیطی به عنوان اصلی‌ترین دلیل این حوادث شناسایی شد و عوامل فردی و سازمانی در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. در دسته عوامل فردی، زیر عامل استرس‌های روانی و شغلی، بیشترین اهمیت را دارد و پس از آن وسایل ایمنی فردی (PPE) در رتبه دوم و تحصیلات رتبه سوم اهمیت قرار گرفتند. یافته‌های این مطالعه نشان داد که در دسته عوامل محیطی، زیر عامل ارتفاع سکو مهم‌ترین عامل بروز حوادث هستند و پس از آن زیرعامل تداخل کاری و استرس‌های حرارتی رتبه‌های بعدی را دارند. پژوهشگران این مطالعه برای پیشگیری از حوادث سقوط از ارتفاع پیشنهاد می‌کنند: «برنامه‌های آموزشی و مدیریت کنترل استرس تدوین شود و این برنامه‌ها را در تمامی سطوح سازمان پیاده‌سازی کرد تا عملکرد سیستم ایمنی و بهداشت صنعت مذکور از طریق ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی افزایش پیدا کند». بر اساس یافته‌های این پژوهش؛ برای ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات