جلسه کمیته فنی شهر بجنورد سه شنبه 14 مرداد ماه 99

منبع خبر

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات