انتخاب اعضای کمیسیون‌های چهارگانه تخصصی شورای اسلامی شهر کاشان

انتخاب اعضای کمیسیون‌های چهارگانه تخصصی شورای اسلامی شهر کاشان

بر این اساس علیرضا پورعسگری، مجید شمس، سید مهدی ناظم رضوی، علیرضا مفرح و علی هاشمی طاهری به عنوان اعضای کمیسیون اقتصادی برنامه بودجه و امور حقوقی انتخاب شدند.

سید مهدی ناظم رضوی، عفت پدرام فر، حسینعلی وکیل، مصطفی کردمیل و علی رسول زاده نیز به عنوان اعضای منتخب کمیسیون فنی و عمرانی معرفی شدند.

همچنین در این نشست علی هاشمی طاهری، علیرضا مفرح، علیرضا پور عسگری، حسینعلی وکیل و مجید شمس به عنوان منتخبان کمیسیون فرهنگی و اجتماعی اعلام گردیدند.

در این انتخابات، مجید شمس، مصطفی کردمیل، حسینعلی وکیل، علی رسول زاده، عفت پدرام فر نیز اعضای منتخب کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست تشکیل دادند.

انتخابات هيئت رئیسه کمیسیون های فرهنگی سال چهارم دوره پنجم شورای اسلامی شهر کاشان به کمیسیون های مربوطه موکول شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری کاشان

  منبع خبر

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان یک شهرداری در شهر کاشان می باشد

   نظرات