تخلیه بیش از 23 میلیون لیتر سوخت مایع در نیروگاه یزد

منبع خبر

سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات