با تکیه بر ظرفیت های داخلی در نیروگاه شهید رجایی به انجام رسید؛ بازسازی و ساخت قطعات کاربردی در واحدهای بخاری

با تکیه بر ظرفیت های داخلی در نیروگاه شهید رجایی به انجام رسید؛ بازسازی و ساخت قطعات کاربردی در واحدهای بخاری

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات