شهردار شیراز روز خبرنگار را تبریک گفت

منبع خبر

شهرداری شیراز

شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

    نظرات