تجلیل فرمانده مرکز بسیج وزارت نیرو از همکار نیروگاه رامین

منبع خبر

سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات