موفقیت دفتر حقوقی برق منطقه‌‌ای یزد در دفاع از حقوق شرکت

موفقیت دفتر حقوقی برق منطقه‌‌ای یزد در دفاع از حقوق شرکت

دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت برق منطقه‌‌ای یزد با ارائه دفاعیات و مستندات دقیق در دادگاه عمومی از حقوق شرکت برق منطقه‌‌ای یزد در برابر مدعیان خسارت خطوط انتقال و فوق توزیع، دفاع کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، حمید زارع مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات این شرکت با اشاره به طرح دعوای حقوقی مبنی بر مطالبه خسارت علیه شرکت در دادگاه عمومی حقوقی یزد، افزود: این شکایت برای مطالبه خسارت از طرف مالکین واقع در قسمتی از مسیر خط ۶۳ کیلوولت مهریز علیه شرکت برق منطقه‌‌ای یزد بود.

وی ادامه داد: ارجاع پرونده به کارشناسی‌های مختلف و ارائه دفاعیات دقیق، مستند و مستدل توسط نمایندگان حقوقی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد در مراجع قضایی، منجر به صدور دادنامه توسط شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی یزد به نفع شرکت مبنی بر بی‌حقی خواهان شد.

رضا سامعی رئیس گروه حقوقی شرکت و نماینده قضایی این پرونده نیز در این رابطه افزود: دادنامه صادره از جمله احکامی است که استناد به ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران در آن پررنگ بوده است.

وی گفت: قاضی دادگاه نیز با توجه به جزییات موارد استنادی از جمله عدم اثبات تشعشعات مغناطیسی ناشی از خطوط انتقال و همچنین نوع کاربری اراضی در زمان احداث خط اشاره و رای خود را مبنی بر بی‌حقی خواهان صادر کرد.

گفتنی است، دادنامه صادره به دلیل شاخص بودن و انشای متمایز آن مبنی بر تایید و استحکام قانون سازمان برق ایران، پس از ارسال به مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر، توسط دفتر حقوقی این شرکت به عنوان دادنامه نمونه و شاخص به کلیه شرکت‌های زیرمجموعه شرکت توانیر معرفی شد.

دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت برق منطقه‌‌ای یزد با ارائه دفاعیات و مستندات دقیق در دادگاه عمومی از حقوق شرکت برق منطقه‌‌ای یزد در برابر مدعیان خسارت خطوط انتقال و فوق توزیع، دفاع کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد، حمید زارع مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات این شرکت با اشاره به طرح دعوای حقوقی مبنی بر مطالبه خسارت علیه شرکت در دادگاه عمومی حقوقی یزد، افزود: این شکایت برای مطالبه خسارت از طرف مالکین واقع در قسمتی از مسیر خط ۶۳ کیلوولت مهریز علیه شرکت برق منطقه‌‌ای یزد بود.

وی ادامه داد: ارجاع پرونده به کارشناسی‌های مختلف و ارائه دفاعیات دقیق، مستند و مستدل توسط نمایندگان حقوقی شرکت برق منطقه‌‌ای یزد در مراجع قضایی، منجر به صدور دادنامه توسط شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی یزد به نفع شرکت مبنی بر بی‌حقی خواهان شد.

رضا سامعی رئیس گروه حقوقی شرکت و نماینده قضایی این پرونده نیز در این رابطه افزود: دادنامه صادره از جمله احکامی است که استناد به ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران در آن پررنگ بوده است.

وی گفت: قاضی دادگاه نیز با توجه به جزییات موارد استنادی از جمله عدم اثبات تشعشعات مغناطیسی ناشی از خطوط انتقال و همچنین نوع کاربری اراضی در زمان احداث خط اشاره و رای خود را مبنی بر بی‌حقی خواهان صادر کرد.

گفتنی است، دادنامه صادره به دلیل شاخص بودن و انشای متمایز آن مبنی بر تایید و استحکام قانون سازمان برق ایران، پس از ارسال به مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر، توسط دفتر حقوقی این شرکت به عنوان دادنامه نمونه و شاخص به کلیه شرکت‌های زیرمجموعه شرکت توانیر معرفی شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات