مزایده عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

مزایده عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

به گزارش شهریار، متن آگهی مزایده شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به شرح زیر است:

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مصوبه شماره ۱۷۰۳ مورخه ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ صادره در نظر دارد تبلیغات تمام بدنه و فضای تبلیغات داخلی(دستگیره و پوستر) تعداد ۲۰ دستگاه از اتوبوسهای دوکابین مسیر BRT را از طریق مزایده عمومی با قیمت پایه سال اول ۴، ۳۶۷، ۲۵۰، ۰۰۰ ریال بمدت سه سال شمسی با افزایش ۱۵%  نسبت به قیمت سال اول پیشنهادی برای سال دوم  و ۱۵% افزایش نسبت به قیمت سال دوم برای سال سوم  به کانونها و شرکتهای دارای مجوز تبلیغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار نماید لذا علاقمندان به شرکت در مزایده میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی (به غیر از ایام تعطیل رسمی) لغایت ساعت ۱۳/۳۰ روزشنبه مورخه ۱۳۹۹/۰۶/۱۵  به نشانی تبریز- بلوار پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریزو حومه به امور قراردادها مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۲۶۷۱۵۱۳ تماس حاصل فرمایند.
الف) محل دریافت اسناد مزایده: تبریز-بلوار پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه واحدامور قراردادها
ب) میزان سپرده یا ضمانتنامه بانکی : واریز مبلغ  ۸۸، ۰۴۵، ۰۰۰ ریال به شماره حساب ۱۰۰۶۱۳۵۰۰۷  نزد بانک شهرشعبه آزادی بنام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه و یا ارائه ضمانتنامه بانکی به مبلغ مذکور بنام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه با اعتبار سه ماهه
ج) مهلت ارائه اسناد:  از تاریخ نشر آگهی لغایت ساعت ۱۳/۳۰ روزشنبه مورخه ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
د) زمان و مکان برگزاری مزایده:  مورخه ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ساعت ۱۴   بعداز ظهرروزیکشنبه، تبریز بلوار پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحداتوبوسرانی تبریز و حومه
بدیهی است شرکت در مزایده به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شرکت واحد تبریز با تصویب هیئت مدیره در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مزایده خواهد بود. در ضمن مشروح شرایط عمومی مزایده در اسناد مزایده موجود می باشد.

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات