شهرهای ناایمنی که بوی خطر می دهند

تشخیص خطر و احتمال ریزش دیوار در بافت‌های فرسوده با هماهنگی میراث فرهنگی و حضور کارشناسان این بخش انجام می‌شود و اعمال نکات ایمنی جهت جلوگیری از هرگونه آسیب به آثار و ساختمان‌های دارای ارزش تاریخی و ثبت شده با نظر آنها باید انجام پذیرد. سازمان بهسازی و نوسازی یکی از واحدهای مهم در شهرداری است که با خرید و تملک این بافت‌های فرسوده بستر را جهت اجرای طرح‌های مورد نیاز شهری در هسته مرکزی شهر باید آماده کند و یقینا تا ادامه روند تملکات و رسیدن به مساحت مناسب برای اجرای طرح‌های مورد نظر، شهرداری جهت ایجاد منظر مناسب در شهرها و کاهش آلودگی شهری با آسفالت کردن و استفاده از این فضاها به صورت پارکینگ و … اقداماتی را در راستای ساماندهی این فضاها باید به انجام برساند. یک پژوهشگر حوزه مسائل شهری و شهرسازی در این رابطه اظهار کرد: امروزه بافت فرسوده شهری و روستایی چالشی مهم ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات