دوکتاب حقوقی توسط شرکت آب منطقه ای مرکزی منتشر شد

دوکتاب حقوقی توسط شرکت آب منطقه ای مرکزی منتشر شد

دو کتاب حقوق تحت عنوان(( حقوق وتکالیف شهروندان نسبت به دستگاه اجرایی با نگاهی به شرکت آب منطقه ای مرکزی)) و ((جرایم آبی در عرصه سیاست جنایی ایران)) توسط شرکت آب منطقه ای مرکزی منتشر شد .

کتاب حقوق و تکالیف شهروندان که دارای موضوعاتی مانند حقوق شهروندی، حقوق آب ، توزیع عادلانه آب و حقوق و تکالیف متقابل مردم و شرکت های آب منطقه ای در برابر یکدیگراست ، امکان شناخت بهتر حقوق و تکالیف متقابل مردم را فراهم می سازد.

این کتاب توسط دکتر فرزانه مرادی و علی کارخانه  تالیف شده و با هدف انتشار  موضوعات تخصصی حقوق شهروندی توسط انتشارات جاودانه و جنگل چاپ شده است.

کتاب  دوم جرایم آبی در عرصه سیاست جنایی ایران نام دارد  و دارای موضوعاتی مانند شناسایی و توصیف سیاست جنایی فعلی ایران در قبال جرایم آبی،سنجش و ارزیابی سیاست جنایی ایران در مقابله با جرایم است . این کتاب راهنمایی هایی  برای شناخت هرچه بهتر جرایم آبی ارائه می دهد که توسط دکتر فرانه مرادی تالیف شده است.

مخاطبان  این اثر، جامعه حقوقی ومتخصصان حوزه آب کشور است که توسط انتشارات مجد چاپ شده است

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات