قطع برق 4حلقه چاه مجاز کشاورزی دارای تخلف اضافه برداشت در این...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، طی دستور مقام قضایی و با همکاری امور توزیع برق شهرستان خدابنده، برق 4 حلقه چاه مجاز کشاورزی دارای تخلف اضافه برداشت قطع گردید.

مهندس کریم خدایی، مدیر امورمنابع آب شهرستان خدابنده گفت: مالکان این چاهها در روستاهای مزیدآباد، مجیدآباد و چوزوک به اخطاریه های صادره توجهی ننموده بودند فلذا امور منابع آب خدابنده با این اقدام پیگیر متعهد شدن مالکان چاهها جهت رعایت مفاد پروانه می باشد .

مدیر منابع آب شهرستان خدابنده، تصریح کرد: تعداد دیگری از چاه های کشاورزی در نوبت قطع برق می باشند. خدایی، از کشاورزان بخش سجاسرود درخواست نمود، با عنایت به عزم راسخ شرکت های آب منطقه ای زنجان و همدان برای حفاظت از آبخوان مشترک دشت سجاس، همکاری های لازم را با کارشناسان امور منابع آب خدابنده داشته باشند .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات