اتمام مرحله نیازسنجی آموزشی کارکنان شهرداری مشهد بر اساس رویکرد حل ...

اتمام مرحله نیازسنجی آموزشی کارکنان شهرداری مشهد بر اساس رویکرد حل ...

اتمام مرحله نیازسنجی آموزشی کارکنان شهرداری مشهد بر اساس رویکرد حل مسئله

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، هدا پیروی ضمن اشاره شروع عملیات اجرایی فرآیند جدید آموزشی اظهار کرد: رویکرد جدید گروه آموزش و توانمندسازی شهرداری مشهد انجام فرآیند آموزشی نظامند و برنامه ریزی شده در چهار مرحله شامل؛ نیازسنجی آموزشی، طراحی و برنامه ریزی آموزشی، اجرا آموزش، ارزیابی و اثربخشی آموزشی است که برای کارکنان مجموعه های مدیریتی شهرداری و با هدف کمک به بهبود توانمندی ها و تامین اهداف کیفی مشخص در نظر گرفته شده و قرار است نیازهای آموزشی با جزئیات مورد لزوم، بر اساس متدهای علمی شناسایی شود تا مبنای عمل تدوین تقویم های آموزشی سالانه قرارگیرد.

وی با اشاره به اینکه مرحله نیازسنجی آموزشی؛ نخستین گام فرآیند آموزش است، افزود: نیازسنجی مهم‌ترین مرحله فرآیند آموزشی است زیرا کل فرآیند آموزش به انجام شایسته و اثربخش این مرحله وابسته است، در واقع نیازسنجی فرآیندی نظام دار برای تعیین اهداف، شناسایی فاصله بین وضع موجود و هدف ها و نهایتا تعیین اولویت ها برای عمل است.

مدیرکل دفترنوسازی و تحول سازمانی شهرداری مشهد بیان کرد: در گذشته نیازسنجی صرفا بر مبنای شایستگی انجام می شد، اما در جدیدترین متد بر مبنای سه مرحله، نیازسنجی مبتنی بر اهداف استراتژیک، مشکل سازمانی و شایستگی شغلی انجام می شود.

پیروی در خصوص نیازسنجی مبتنی بر اهداف استراتژیک خاطرنشان کرد: ارزشیابی شامل چهار سطح واکنش، یادگیری، رفتار و نتایج است و از سطح یک آغاز و تا سطح چهار ادامه پیدا می کند، اما برای نیازسنجی  بر مبنای این مدل آموزشی  به صورت معکوس عمل کرد. بر این اساس ابتدا باید شاخص کلیدی عملکرد سازمان، انتظار عملکردی سازمان از کارکنان، دانش، توانایی و نگرشی مورد نیاز و محیط مورد نیاز برای یادگیری مشخص شود. اجرای این نیازسنجی سالانه و در زمان تدوین اهداف سازمان خواهد بود.

وی در خصوص نیاز سنجی مبتنی بر مشکل گفت: رویکرد حاکم بر این روش نیازسنجی آموزشی و بهبود عملکرد انسانی است. مبتنی بر این رویکرد هدف اصلی آموزش صرفا کسب دانش، توانایی و نگرش نبوده بلکه بهبود عملکرد در راستای بهبود نتایج سازمان مدنظر است. بر این اساس نقطه عزیمت این روش نیازسنجی تجزیه و تحلیل مشکلات عملکردی در سطح واحد سازمانی است.

پیروی در خصوص نیازسنجی مبتنی بر شایستگی شغلی تصریح کرد: رویکرد حاکم بر این روش نیازسنجی، آموزش مبتنی بر شایستگی است. مبتنی بر این رویکرد آنچه موجب ارائه عملکرد اثربخش می شود احراز شایستگی های عمومی و تخصصی است. بر این اساس ابتدا باید وظایف شغلی را احراز و سپس شایستگی های لازم جهت انجام آن وظایف را شناسایی کرد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات