سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌‌های غیررسمی بازنگری می‌شود

سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌‌های غیررسمی بازنگری می‌شود

، حبیب خراسانی، معاون ساماندھی و بازآفرینی شھری شرکت بازآفرینی شھری ایران در نشست بررسی چارچوب تدوین سند توانمند سازی و ساماندھی سکونتگاه ھای غیررسمی با اشاره به اینکه سند توانمند سازی و ساماندھی سکونتگاه ھای غیررسمی باید زودتر از این زمان مورد بازنگری قرار می‌گرفت، اظھارداشت: در ماده ۱۲۰ برنامه ششم توسعه کشور یکی از تکالیفی که برای وزارت را ه و شھرسازی مشخص شده به‌‌روزرسانی سند ملی توانمندسازی و ساماندھی سکونتگاه‌‌ھای غیررسمی است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات