برگ اعلام شروع عملیات ساختمانی چیست؟

در اغلب پروژه‌ها بلافاصله پس از صدور پروانه ساختمانی مالک برای اخذ مجوز شروع بکار (مهر و امضای فرم شروع عملیات ساختمانی) به مهندس ناظر مراجعه می‌کند. در این زمان مهندس ناظر می‌تواند امضای شروع بکار را منوط به رعایت موارد خاصی نماید. در برابر کارکنان و اشخاص ثالث نیز موضوع مهمی ست که قبل از شروع بکار باید اهمیت آن برای مالک تشریح و مالک ملزم به تهیه آن شود. پس از طی روال مربوطه شروع بکار را امضاء می‌کند و پس از آن با ثبت گزارش نقص در رعایت اصول ایمنی، کار را متوقف و مالک را ملزم به تهیه بیمه مسئولیت کارفرما می‌کند. مجری ذیصلاح مورد دیگری ست که قبل از امضای شروع بکار باید از مالک مطالبه شود. اساسا برگه شروع بکار ابتدا باید به مهر و امضای مهندس مجری برسد و سپس مهندس ناظر آن را مهر و امضاء نماید. در مواردی ممکن است بیمه ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات