آگهی مزایده ارزیابی کیفی: سرمایه گذاری در طرح گردشگری پیرامون سد...

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات