لزوم خودکفایی کمی و کیفی در تولید گونه‌های گیاهی مورد نیاز تبریز

لزوم خودکفایی کمی و کیفی در تولید گونه‌های گیاهی مورد نیاز تبریز

به گزارش شهریار، مسعودبرزگر جلالی با اشاره به این که ترسیم یک دورنما از چگونگی رفع نیاز در حوزه فضای سبز یک ضرورت است، گفت: اگر دورنمایی از رفع نیاز برای ما وجود نداشته باشد، مشخص است که این نیاز از طرق دیگر رفع می شود. بنابراین ما باید نیاز های خود در حوزه تولیدات را بدانیم و بر اساس آن برنامه ریزی و اقدام کنیم.

وی در ادامه به لزوم خودکفایی در زمینه تولید پرداخت و تصریح کرد: سیاستهای اصلی این کارگروه باید طوری تبیین و تهیه شود که به سمت خودکفایی برویم؛ وجود روح خودکفایی در اعمال و فعالیتها می تواند مانع اصطکاک نیروها و معطل ماندن دیگر واحدها نیز شود.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با بیان برخی راهکارهای مربوط به افزایش بهره وری در حوزه تولید، خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت آموزش، همراه کردن پیمانکاران در بحث تولید، تولید خاک برگ، دپوی کودهای حیوانی، دقت در خرید بذر، قلمه گیری از برخی گونه ها،تغییر گونه های تولید و تولید درخت و درختچه از جمله اقداماتی موثر در راستای دستیابی به اهداف خودکفایی است.

برزگر جلالی نامناسب بودن و ضعیت تولید در مناطق را اظهار و تاکید کرد: میزان تولید باید به گونه ای باشد که بتوانیم علاوه بر سطح شهر، به مجتمع های مسکونی، ادارات و نهادها نیز گل و درخت تحویل دهیم؛ مسلما مجموع این ها منجر به ایجاد شهری سرسبز و زیبا خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات