کمی به حاشیه نشین ها توجه کنیم

بحث اصلی ام روی مباحث اجتماعی و فرهنگی است چراکه مباحث عمرانی را با چند جدول کشی و سوق دادن بودجه هایی از جنس بازآفرینی به سمت و سوی آسفالت کردن و قیر ریختن می‌توان تاحدی پیش برد اما برای اشتغال مردم یک محله حاشیه‌ای و یا دارای بافت ناهمگون می‌توان به راحتی یک طرح اقتصادی پیاده کرد؟ ایجاد اشتغال در مناطق حاشیه‌ای و بافت‌های واجد ارزش تاریخی و بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری به راستی باید رو به چه سمت و سویی رود؟ آیا می‌توان به راحتی برای اشتغال یک محله حاشیه‌ای برنامه ریزی کرد؟ به راستی مباحث اجتماعی و فرهنگی همیشه مظلوم این مناطق هستند چراکه با ورود یک طرح و با ورود یک سازمان، یک خیر، یک نماینده مجلس، یک عضو شورای شهر و … مردم محلی دلگرم می‌شوند و امیدوار! درست است که نبود اشتغال پایدار می‌تواند با خود مشکلات بی شماری را به همراه داشته ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات