هزینه زندگی در شهر تهران چقدر است؟

متوسط هزینه زندگی ماهانه با احتساب هزینه زندگی: ۴۷۸ دلار متوسط هزینه زندگی ماهانه با احتساب هزینه زندگی: ۴۴۰ دلار متوسط هزینه زندگی ماهانه با احتساب هزینه زندگی: ۵۸۹ دلار متوسط هزینه زندگی ماهانه با احتساب هزینه زندگی: ۱۸۰۴ دلار متوسط هزینه زندگی ماهانه با احتساب هزینه زندگی: ۳۲۴۶ دلار متوسط هزینه زندگی ماهانه با احتساب هزینه زندگی: ۱۲۶۳ دلار متوسط هزینه زندگی ماهانه با احتساب هزینه زندگی: ۱۰۰۶ دلار متوسط هزینه زندگی ماهانه با احتساب هزینه زندگی: ۲۲۷۱ دلار متوسط هزینه زندگی ماهانه با احتساب هزینه زندگی: ۱۷۰۳ دلار

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات