استفاده از ابزارهاي نوين مالي براي پرداخت مطالبات پيمانكاران

استفاده از ابزارهاي نوين مالي براي پرداخت مطالبات پيمانكاران

به گزارش پايگاه خبري توانير و به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق خراسان رضوي، اميرمسعود مقدم با اشاره به تغييرات شرايط تامين مالي و نقدينگي در كشورهاي در حال توسعه اظهار كرد: صنعت برق و خصوصا" شركت هاي توزيع نيروي برق طي ساليان گذشته كم و بيش با كمبود نقدينگي و منابع مالي مواجه بوده اند و شركت توزيع نيروي برق خراسان رضوي نيز از اين قاعده مستثني نيست.
مقدم با بيان اينكه با استفاده از ظرفيت هاي پيش بيني شده قانوني نظير تهاتر، تسويه تسهيلات بانكي، اوراق خزانه و .... نسبت به تامين منابع مالي به منظور كاهش مطالبات پيمانكاران و شركت ها اقدام شده است، گفت: شركت توزيع نيروي برق خراسان رضوي با توجه به ماهيت مشتركان و متقاضيان خود كه حدود 50 درصد از آنها روستايي هستند؛ علاوه بر درآمد بسيار كم در حوزه فروش انشعابات، به دليل وسعت استان و پراكندگي مشتركان ناچار به هزينه بالا براي برقراري انشعاب است و اين امر موضوع كمبود نقدينگي شركت را دو چندان نمايان مي كند.
مجري طرح تامين منابع مالي توزيع برق خراسان رضوي با اشاره به نامگذاري سال جديد از سوي مقام معظم رهبري به نام جهش توليد خاطرنشان كرد: خرسنديم كه اين شركت با سرلوحه قراردادن بيانات مقام معظم رهبري و با استفاده از ظرفيتهاي قانوني پيش بيني شده بند (و) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه كشور در سال گذشته و در ابتداي سال 1399 با استفاده از ظرفيت شركتها و كارخانه هاي توليدي استان توانسته با برنامه ريزي, منابع مالي مورد نياز شركت را جذب و تامين كند.
وي ادامه داد: همچنين نسبت به تهاتر و تسويه بدهي بانكي اين واحدهاي توليدي در قبال دريافت و واگذاري محصولاتي توليدي نظير فولاد , سيمان , آلومينيوم به استناد بهاي مصوب و بورسي اقدام و در رونق توليد و فعاليت اقتصادي اين صنايع در استان همراه و سهيم بوده است.
مقدم از رويكرد آينده نگر و حمايتهاي مديريت عامل و معاونت مالي و پشتيباني شركت تقدير كرد و افزود: شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي توانسته است از طريق همكاري با شركت مادر تخصصي توانير, برق منطقه اي خراسان و بانك ها و با استفاده از ظرفيتهاي تهاتري كارخانه هاي توليدي بزرگ سيمان و فولاد موجود در استان، بخشي از مطالبات تعدادي از شركتهاي ديگر توزيع برق در كشور نظير استان هاي: سمنان، آذربايجان غربي، مازندران، تبريز، جنوب كرمان، كردستان، فارس، اهواز، قم و .... را تسويه و در كاهش بدهي اين شركتها به پيمانكاران سهم داشته باشد.
وي با اشاره به اينكه مديريت مستمر و كاهش هزينه ها بخشي از فرآيند تامين منابع مالي در شركت ها پيشرو است, خاطر نشان كرد: به منظور تثبيت و تقويت جايگاه شركت لزوم برنامه ريزي و كنترل هزينه ها , ارتقاي درصد وصول مطالبات از طريق سنجش و بهره گيري از ظرفيتها و توانمندي شركتهاي توليدي و ارگانهاي حوزه عملياتي مربوطه براي انجام تهاتر و مشاركت در امر تامين منابع مالي, توجه جدي مديريت هاي برق در سطح استان را مي طلبد.
لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات