نگاهی به حقوق و تکالیف مستاجر

از جمله موارد کلی حقوق و تکالیف مستاجر آن است که، مستاجر حق هرگونه استفاده از مالی که اجاره کرده‌است را در حدود قرارداد اجاره منعقد شده با مالک را دارد. بنا به ماده ۴۹۰ قانون مدنی، مستاجر باید اجاره بها را در موعد تعیین شده در قرارداد پرداخت کند. * دیگر تکالیف مستاجر طبق ماده ۴۹۰ قانون مدنی این است که از مالی که اجاره کرده‌است را به نحو متعارف استفاده کند و تعدی و تفریط نکند و در صورتی که مستاجر در استفاده از مورد اجاره تعدی یا تفریط کند، مالک حق فسخ معامله را دارد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات