در تهران هم می توان زندگی کرد!

ریل‌گذاری تازه‌ای که توجه امور را از سیاست به فرهنگ و از شهر ماشین‌محور به انسان‌محور متوجه کند؛ کوچی که هر مدیریتی باید به آن تن دهد و البته سخت و دشوار بوده و مثل هر تغییر نگاهی، نیازمند زمان و از آن مهم‌تر نیازمند گفت‌وگو است. با این مقدمه باید گفت دلیل اصلی و عمده تعیین روز برای یک شهر، همین گفت‌وگو و صحبت از شهر و گشودن باب سخن درباره ابعاد متنوع و مسائل متکثر آن خواهد بود تا شهر به‌عنوان یک کالبد انسانی که در آن زندگی و حرکت، الدوام جاری و ساری است، یک روز اختصاصی را برای گفتن از خود -از مسئله تا مزیت را- داشته باشد. امسال هم در همین راستا و البته با تکیه بر اندیشه و خردی که زندگی چندوجهی در این شهر آن را ساخته و ایجاد کرده است، صحبت از مکتب به میان آمد و شعار مکتب تهران برای هفته ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات