۴۸ درصد از کل بودجه شهرداری به هزینه های عمرانی اختصاص می یابد

۴۸ درصد از کل بودجه شهرداری به هزینه های عمرانی اختصاص می یابد

۴۸ درصد از کل بودجه شهرداری به هزینه های عمرانی اختصاص می یابد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد جمال حسن بارانی اظهار کرد: مدیریت راهبردی سازمان یکی از مهم ترین فرآیندها و ابزارهای مدیریتی جهت حرکت به سوی نقطه مطلوب و شناسایی نقاط قوت و ضعف در هر سازمان است و این مسئله در ارتقای بهره وری سازمانی و شناسایی نقاط ضعف و در نتیجه برنامه ریزی جهت بهبود آن ها نقش کلیدی دارد.
وی ادامه داد: هر سازمان باید جهت پیشبرد اهداف و سیاست های خود از یک الگوی مناسب بهره گیرد و از آنجایی که نظام های ارزیابی عملکرد به طور عمومی و به آسانی از یک سازمان به سازمان دیگر قابل انتقال نیست، سازمان ها باید به طراحی یک نظام کارآمد و متناسب با شرایط خود، اقدام کنند که این نظام در شهرداری مشهد از طریق طرح ریزی فرآیند مدیریت راهبردی اجرایی شده و مهم ترین کارکردهای آن شامل افزایش شفافیت و پاسخگویی، کنترل مستمر جریان امور و افزایش بازدهی، کارایی و اثربخشی سازمان، انطباق عملکرد واحدهای اجرایی با استراتژی های سازمانی و بازبینی برنامه ها، پروژه ها، بودجه بندی، استراتژِی ها و شاخص ها است.
بارانی تاکید کرد: منابع درآمدی شهرداری مشهد به دو صورت پایدار و ناپایدار است، از جمله ویژگی های درآمدهای پایدار، قابل وصول و قابل جایگزینی و سازگار با توسعه شهری است که با گذشت زمان افزایش پیدا می کند، درآمدهای ناپایدار نیز درآمدهایی ها هستند که ویژگی درآمدهای پایدار را ندارند ولی شهرداری ها ناگزیر هستند برای تامین هزینه های شهر از آن ها بهره ببرند، کل درآمدهای شهر از سه گروه درآمدها، فروش دارایی ها و استقراض به دست می آید
وی با بیان اینکه ۴۴ درصد از کل درآمدهای عمومی شهرداری را درآمدهای غیرساختمانی تشکیل می دهند، گفت: پرداخت به موقع عوارض و مالیات ها توسط شهروندان نقش مهمی در پیشبرد سریع تر پروژه های عمرانی شهر ایفا می کند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات