تولید بیش از دومیلیون و هشتصد و هفتاد و یک هزار و چهارصد مگاوات ساعت برق توسط نیروگاه بندرعباس درشش ماهه نخست سال1399

تولید بیش از دومیلیون و هشتصد و هفتاد و یک هزار و چهارصد مگاوات ساعت برق توسط نیروگاه بندرعباس درشش ماهه نخست سال1399

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات