هوای ایلام در شش ماه اول امسال ۷ روز ناسالم بود

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام

اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات