جلسه مشترک کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری و عمران و توسعه شهری شورای شهر رشت

جلسه مشترک کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری و عمران و توسعه شهری شورای شهر رشت

جلسه مشترک کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری و عمران و توسعه شهری شورای شهر رشت
.
در جلسه مشترک کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری و عمران و توسعه شهری شورای شهر رشت مطرح شد:

منبع خبر

شورای شهر رشت

شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

    نظرات