فراخوان خدمات بیمه ای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

فراخوان خدمات بیمه ای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

فراخوان خدمات بیمه ای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز


موضوع فراخوان:    خدمات بیمه ای مورد نیاز بیمه گزار شامل بیمه گروهی مکمل درمان (بیمه تکمیلی درمان) اعضاء و پرسنل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز .
بیمه گذار:    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز
مدت قرارداد :    از تاریخ  ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ لغایت ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ به مدت ۱۲ ماه شمسی

شرایط قرارداد:
-اسناد فراخوان به نماینده شرکت بیمه، با در دست داشتن معرفی نامه کتبی از آن شرکت، تحویل داده می شود .
-هزینه خرید اسناد فراخوان رایگان می باشد.
-مهلت دریافت اسناد فراخوان و تسلیم پیشنهادات از روز شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
-جهت دریافت اسناد به نشانی : کرج میدان طالقانی- بلوار تعاون-خیابان فرهنگ- روبروی تربیت ۲ – ساختمان مرکزی نظام مهندسی - طبقه چهارم سرکار خانم مهندس جامی - مراجعه نمایید.
-سپرده شرکت در فراخوان مبلغ سیصد میلیون ریال می باشد که می بایست بصورت نقداً به شماره حساب ۱۷۱۷۲۱۱۱۷۹۷۷۳۴۷ نزد بانک توسعه تعاون به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز واریز و یا به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی ارایه گردد .
-کمیسیون معاملات به پیشنهادهای مبهم ، مشروط و بدون سپرده و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مهلت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر نخواهد داد و کمیسیون فوق در رد هریک و یا تمام پیشنهادات مختار است .
-پیشنهادهای شرکت در فراخوان باید در دوپاکت جداگانه که پاکت (الف) حاوی مدارک مربوط به صلاحیت پیشنهاد دهنده و همچنین ضمانت نامه و پاکت (ب) حاوی قیمت پیشنهادی تحویل و در صورت هر گونه نقصی در مدارک پاکت  (الف) از بازگشایی پاکت (ب) خودداری می گردد .
-بیمه گر منتخب ملزم به انجام تمامی تعهداتی است که در حین ارایه پیشنهاد مهرو امضاء و تائید نموده است .
-شرکت در فراخوان و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز  می باشد.
-چنانچه برنده فراخوان حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده وی به نفع سازمان ضبط میگردد .
-صرفاً شرکت های بیمه گر شعب استان البرز دارای رتبه توانگری مالی و در صورت حضور و مشارکت با کارگزاری یا نمایندگی دارای تجربه و تخصص با مهر و امضاء و تایید نرخ و شرایط کلیه اوراق استعلام مجاز به شرکت در فراخوان می باشند .
-ارایه پیشینه کاری و سوابق حرفه ای و میزان توانگری شرکت بیمه الزامی است .
-شروع تعهد شرکت بیمه گر از تاریخ  ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ لغایت    ۱۴۰۰/۰۵/۰۱  به مدت ۱۲ ماه شمسی می باشد
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات